Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. w Chojnicach


*Oświadczenie Rady Nadzorczej Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. z dnia 08.03.2017 r.*

W nawiązaniu do ustaleń Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach dotyczących sytuacji zaistniałej w parku wodnym, gdzie zarzuca się brak bieżącej kontroli Rady Nadzorczej,która zdaniem komisji nie powinna dopuścić do tego typu zaniedbań, wyjaśniamy i informujemy: 

Przedmiotowe zarzuty są dalece nieuprawnione i pozbawione przesłanek merytorycznych. Rada Nadzorcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza kodeksem spółek handlowych pomimo posiadania szerokich uprawnień nie jest
organem współzarządzającym podmiotem nadzorowanym. W związku z tym nie może ona bezpośrednio ingerować w kompetencje zarządu spółki, który prowadzi sprawy spółki i za to odpowiada.

Jednocześnie Rada, z momentem powzięcia pierwszych stosownych informacji o pojawieniu się bakterii, zainicjowała daleko idące postępowanie zmierzające do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości i zarzutów wobec zarządu spółki. Na okoliczność tą zebrano liczną dokumentację z obszernym protokołem z kontroli sporządzonym dla organu właścicielskiego włącznie. Wysuwanie w tamtym czasie zarzutów pod adresem Prezesa Zarządu i przypisanie mu winy naruszałoby obowiązującą w polskim prawie zasadę domniemania niewinności.

W protokole zawarto wszystkie elementy będące wynikiem wnikliwej kontroli Rady Nadzorczej w tym zakresie. Przedstawione w protokole Rady Nadzorczej twierdzenia i wnioski  zostały powielone przez Komisje Rewizyjną w jej protokole z jednoczesnym przypisaniem winy Radzie Nadzorczej.

Należy jedynie ubolewać, że wynikami kontroli jaką przeprowadziła Rada Nadzorcza nie była zainteresowana komisja rewizyjna podczas wspólnego spotkania w lutym br. bowiem nie doszłoby do precyzowania przez nią nieprawdziwych konkluzji.

 

*Rada Nadzorcza Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.*